دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف کرم بی حسی الاندینا را به طور کامل و به زبان ساده بیان کرده ایم.

چنانچه بعد از خواندن آن ابهامی برایتان وجود داشت، با ما تماس بگیرید.

دستورالعمل مصرف کرم بی حسی الاندینا

کرم را باید به صورت یک لایه نازک و صاف (با ضخامت حدود 1 میلیمتر) بر سطح مورد درمان (که توسط پزشک تعیین شده است) با یک ابزار مسطح مانند اسپاتول یا آبسلانگ (ابزار معاینه دهان و گلو) پخش نمایید.

پس از استعمال کرم روی سطح، نیاز به پوشاندن آن نیست.

1

کرم بی حسی الاندینا
دستورالعمل مصرف کرم بی حسی الاندینا

پس از گذشت زمان مورد نیاز، کرم خشک شده و به شکل لایه نازکی روی پوست در می آید.

سپس به راحتی با گرفتن  لبه آن از سطح پوست برداشته می شود.

کرم بی حسی الاندینا
دستورالعمل مصرف کرم بی حسی الاندینا

لایه برداشته شده باید با دقت دور انداخته شود.

با دستمال کاغذی یا گاز استریل باقیمانده کرم روی پوست را پاک نمایید.

دستورالعمل مصرف کرم بی حسی الاندینا

پس از پاکسازی و دور انداختن لایه برداشته شده، (در صورت عدم استفاده از دستکش) دست ها را به دقت بشویید.

الاندینا

دستورالعمل مصرف کرم بی حسی الاندینا